http://www.pangmapha.go.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมภาพกิจกรรม

 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การป้องกันการทุจริต

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การเงินการคลัง

กิจการสภา

ข้อมูลท่องเที่ยวโพลสำรวจความคิดเห็น

"การให้บริการ อบต.ปางมะผ้า"
 • 53 คะแนน : 28.04%
 • 42 คะแนน : 22.22%
 • 29 คะแนน : 15.34%
 • 37 คะแนน : 19.58%
 • 28 คะแนน : 14.81%

173 ความคิดเห็น

 1. 173
  Avatar
  New York 23.235.253.57 22/06/2019 13:47
  Hello, Let_s take a quick trip to Tomorrow-land. I_m not talking about a theme park, I_m talking about your business_s future_ Don_t worry, we won_t even need a crystal ball. Just imagine_ _ a future where the money you invest in driving traffic to your pangmapha.org site pays off with tons of calls from qualified leads. And the difference between what you experienced in the past is staggering _ you_re seeing 10X, 20X, 50X, even up to a 100X more leads coming from your pangmapha.org website. Leads that are already engaged with what you have to offer and are ready to learn more and even open their wallets. Seeing all this taking place in your business, you think back: _What did I do only a short time ago that made such a huge difference?_ And then it hits you: You took advantage of a free 14 day Test Drive of TalkWithCustomer. You installed TalkWithCustomer on your website _ it was a snap. And practically overnight customers started engaging more regularly and calling your business. Like this: _EMA has been looking for ways to reach out to an audience. TalkWithCustomer so far is the most direct call of action. It has produced above average closing ratios and we are thrilled. Thank you for providing a real and effective tool to generate REAL leads._ - Pat MontesDeOca Since you installed TalkWithCustomer it_s been great. It_s fun to dream, but this isn_t just a dream. It could be your very real tomorrow. All you have to do is CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up to try TalkWithCustomer today. Not tomorrow. Today. Because there_s no better time than now to make your business work the way you_ve always wanted. Sincerely, Eric PS: Remember, there_s absolutely NO risk to you _ if you_re 100% satisfied after the 14 days pass, there_s no obligation. And even ONE more lead-turned-into-customer could be worth hundreds, even thousands to you over their lifetime. Don_t let the moment pass you by. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now. If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=pangmapha.org
 2. 172
  Avatar
  New York 165.231.54.13 17/05/2019 00:52
  Hello, You know it_s true. Your competition just can_t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers at pangmapha.org But it_s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or even worse. Not only do they deserve better, you deserve to be at the top of their list. TalkWithCustomer can reliably turn your website into a serious, lead generating machine. With TalkWithCustomer installed on your site, visitors can either call you immediately or schedule a call for you in the future. And the difference to your business can be staggering _ up to 100X more leads could be yours, just by giving TalkWithCustomer a FREE 14 Day Test Drive. There_s absolutely NO risk to you, so CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now. Tons more leads? You deserve it. Sincerely, Andy PS: Odds are, you won_t have long to wait before seeing results: -This service makes an immediate difference in getting people on the phone right away before they have a chance to turn around and surf off to a competitor_s website.- David Traylor, Traylor Law Firm Why wait any longer? CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to take the FREE 14-Day Test Drive and start converting up to 100X more leads today! If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=pangmapha.org
 3. 171
  Avatar
  New York 45.61.187.232 03/04/2019 15:19
  Hello, You have a website, right? Of course you do. I found pangmapha.org today. It gets traffic every day _ that you_re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media, videos, blog posts, emails, and so on. So you_re investing seriously in getting people to that site. But how_s it working? Great? Okay? Not so much? If that answer could be better, then it_s likely you_re putting a lot of time, effort, and money into an approach that_s not paying off like it should. Now_ imagine doubling your lead conversion in just minutes_ In fact, I_ll go even better. You could actually get up to 100X more conversions! I_m not making this up. As Chris Smith, best-selling author of The Conversion Code says: -Speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 14 minutes vs being contacted within 5 minutes. He_s backed up by a study at MIT that found the odds of contacting a lead will increase by 100 times if attempted in 5 minutes or less. Again, out of the 100s of visitors to your website, how many actually call to become clients? Well, you can significantly increase the number of calls you get _ with ZERO extra effort. Our software, Talk With Customer, makes it easy, simple, and fast _ in fact, you can start getting more calls today_ and at absolutely no charge to you. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to find out how. Sincerely, Eric Jones PS: Don_t just take my word for it, TalkWithCustomer works: -EMA has been looking for ways to reach out to an audience. TalkWithCustomer so far is the most direct call of action. It has produced above average closing ratios and we are thrilled. Thank you for providing a real and effective tool to generate REAL leads. - Patrick MontesDeOca, Ema2Trade Best of all, act now to get a no-cost 14-Day Test Drive _ our gift to you just for giving TalkWithCustomer a try. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start converting up to 100X more leads today! If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=pangmapha.org
 4. 170
  Avatar
  New York 206.41.172.34 09/02/2019 17:52
  Hello, Running a website like pangmapha.org is a lot like trying to fill a leaky bucket. You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out... But today I wanted to address the "leaky bucket" effect that keeps website owners and online businesses running on a treadmill without reaching their income goals. I've identified 5 ongoing challenges that can keep you from reaching your business goals with your online business offering. Ongoing Challenge 1: Attracting Leads and Getting People to Opt-In In order to sustain your website and sell your product, you need people who are interested enough to actually consider your offers. Building an engaged list of subscribers is the key here... but did you know there's a way your website can help you with that? Ongoing Challenge 2: Converting Leads into Happy Paying Customers Once you've figured out a way to get more people to join your email list, you need to tell them about your paid product and offerings in a way that converts. The standard email marketing funnel works... but if they don't buy, there are more organic ways to get them to purchase your paid offerings right inside your website. Ongoing Challenge 3: Having a Leaky Checkout Experience & Losing Out On Sales Once you've done all of the hard work of getting people to say yes to your paid offerings... you definitely don't want to lose out on sales by having a leaky checkout experience. Statistics show that 77% of people who click the _Buy Now_ button never complete their order, but there's a way to recoup these sales. Ongoing Challenge 4: Increasing Return Customers and Recurring Revenue Once you've got customers... your job is done, right? Not so fast! You can offer more solutions, products, and ongoing access to these same customers over time... because the probability of selling to a new prospect is 5-20% and the probability of selling to an existing customer is 60-70%. Ongoing Challenge 5: Customers Who Fall Off The Wagon and do not buy Customer retention is key to the long-term success of your website. But it's normal for customers to fall off the wagon, get busy, and stop logging into your website. Or is it? If you use smart nurturing strategies, you can keep your customers engaged and actively benefitting from your website to reduce drop offs and refunds. How our software overcomes each of these ongoing challenges: These are real challenges that never seem to go away... I know because I've been there myself. I've put in thousands of dollars and hundreds of hours figuring out what works, what doesn't, and how to fill my own website over the past 10 years. And I built all of the strategies to overcome these obstacles right into our best-selling lead converting software tool: http://www.talkwithcustomer.com Talk With Website Visitors is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the website visitors exactly when they are live on your website _ while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling! When targeting website visitors, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a website visitors is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. I'm so sure that Talk With Website Visitors will help you in your business endeavors that I'm offering you a special incentive to get started today. Sign up for Talk With Website Visitors and get a 14 days free trial today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com This is a one-time only promotion that expires in 14 days. Why am I offering you this time sensitive 14 days free trial incentive? Because I know that people who use Talk With Website Visitors get their sites up, running, and selling... So, if you know its time to get serious about your online website pangmapha.org, and you want the tool that's built by someone who has been in your shoes and understands the realities of selling online... Then take advantage of this special coupon code today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com I'm so excited to share my life's work with you, and I know you understand that there's work ahead to make your digital business successful. But having the right tools and the right strategies to overcome the unavoidable challenges makes it all the more doable! Thanks so much for reading - and next time I'll be talking about my biggest pet peeve when it comes to technology! (You might be surprised about this one.) With appreciation, -Eric "simplifying tech" Jones If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=pangmapha.org
 5. 169
  Avatar
  Randy 69.4.81.50 23/09/2018 10:32
  Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site pangmapha.org. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
 6. 168
  Avatar
  Randy 107.152.176.19 27/07/2018 13:16
  Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site pangmapha.org. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
 7. 167
  Avatar
  Randy 54.210.90.197 11/07/2018 03:27
  Hi, My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site pangmapha.org. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine. Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to. As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors? TalkWithLead is a widget which captures a website visitor_s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website _ while they're hot! Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes. If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 30 days free trial. Thanks and Best Regards, Randy
 8. 166
  Avatar
  Eliza 188.143.232.32 22/06/2016 11:26
  That's a smart answer to a tricky quisoetn http://hvbyel.com [url=http://zpraprykcd.com]zpraprykcd[/url] [link=http://cjyusto.com]cjyusto[/link]
 9. 165
  Avatar
  Katty 188.143.232.27 22/06/2016 11:26
  Super intoimafrve writing; keep it up. http://qbqyqqftq.com [url=http://hsggwdp.com]hsggwdp[/url] [link=http://qyccqdwuvmb.com]qyccqdwuvmb[/link]
 10. 164
  Avatar
  Travon 188.143.232.32 22/06/2016 11:26
  Check that off the list of things I was cosuenfd about. http://lmvfigep.com [url=http://hjvjashocok.com]hjvjashocok[/url] [link=http://zaqsiaoilvw.com]zaqsiaoilvw[/link]
 11. 163
  Avatar
  Affinity 188.143.232.27 22/06/2016 11:26
  Cool! That's a clever way of lokiong at it! http://thcfhfxvy.com [url=http://vbffpvyr.com]vbffpvyr[/url] [link=http://lpgfridfts.com]lpgfridfts[/link]
 12. 162
  Avatar
  Bubba 188.143.232.27 21/06/2016 14:22
  BION I'm <a href="http://rtzelythuro.com">imesrespd!</a> Cool post!
 13. 161
  Avatar
  Bella 188.143.232.32 21/06/2016 14:21
  You put the lime in the <a href="http://uvdsfzgc.com">couocnt</a> and drink the article up.
 14. 160
  Avatar
  Wilhelmina 188.143.232.27 21/06/2016 07:56
  Great ingthsi! That's the answer we've been looking for. http://picmtrfn.com [url=http://hlsopkivrv.com]hlsopkivrv[/url] [link=http://scynxikrmc.com]scynxikrmc[/link]
 15. 159
  Avatar
  Cheyanne 188.143.232.32 21/06/2016 07:55
  Haha, shouldn't you be charging for that kind of knwodelge?! http://jaqykpsh.com [url=http://lhthiylvjmo.com]lhthiylvjmo[/url] [link=http://mibtnqdt.com]mibtnqdt[/link]
 16. 158
  Avatar
  Vicki 188.143.232.32 19/06/2016 22:20
  None can doubt the <a href="http://qykczbwsg.com">veraticy</a> of this article.
 17. 157
  Avatar
  Matei 188.143.232.27 19/06/2016 13:31
  Thanks Katy! I feel pretty good, although I found that doing a juice cleanse in the winter has made me SUPER COLD. Deflniteiy a lot easier during the summer months
 18. 156
  Avatar
  Jayna 188.143.232.32 19/06/2016 13:22
  Oh Mayka! I am in tears from laughing so hard while reading this post! I am so sorry you had to witness such an awful, awkward moment, but thank you for sharing it in such a quirky and enjobayle way.
 19. 155
  Avatar
  Jaundalynn 188.143.232.27 19/06/2016 13:20
  exact, sunt trista si revoltata ca naiba, iar Basescu nici macar nu este macar persoana AIA fata de care chiar sa simt &#8220;da domne, asta da prsnideete&#8221;.. doar ca ceea ce au facut azi japitele alea din parlament depaseste orice limita..
 20. 154
  Avatar
  Gracelynn 188.143.232.32 19/06/2016 13:18
  I liked as much as yo#2;8&17ull obtain carried out right here. The comic strip is tasteful, your authored subject matter stylish. however, you command get bought an shakiness over that you would like be handing over the following. unwell without a doubt come more before again since exactly the same just about very incessantly within case you shield this increase.
view

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

แบบสำรวจ

การให้บริการ อบต.ปางมะผ้า
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แก้ไข
 

สถิติ

เปิดเว็บ07/10/2010
อัพเดท02/07/2020
ผู้เข้าชม873,481
เปิดเพจ1,213,358
facebook


รับฟังประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

thailocaladmin

e-plan

www.laas.go.th

welfare.thailocaladmin.go.th

ele.thailocaladmin.go.th/

pensionfund

tobt.nhso.go.th/obt/

กรมการจัดหางาน

view